Stowarzyszenie Józef

Technikum im. św. Józefa w Kaliszu (poprzednia nazwa: Zespół szkół Technicznych w Kaliszu) powstało 1 września 2017 r z inicjatywy ks. biskupa Edwarda Janiaka. Wcześniejsze prace promocyjne, w celu pozyskania młodzieży do klas pierwszych, rozpoczęły się od miesiąca marca, wówczas również przygotowano dokumentację niezbędną do utworzenia szkoły oraz organizacji szkoły w pierwszym roku działalności. Szkoła otrzymała zgodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na działalność i wpis do ewidencji szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych przez Miasto Kalisz.

Prace przygotowawcze prowadzone były przez ks. Adama Kraskę oraz Małgorzatę Kasprzycką – późniejszych dyrektora i wicedyrektora szkoły.

W pierwszym roku funkcjonowania – rok szkolny 2017/2018 – w technikum rozpoczęło naukę 66 uczniów w trzech oddziałach klasowych. Technikum wówczas kształciło w zawodach: technik technologii drewna, technik informatyk, technik mechatronik. W roku szkolnym 2018/2019 rozszerzyliśmy ofertę o czwarty zawód: technik fotografii i multimediów. W roku szkolnym 2019/2020 wprowadziliśmy kolejny zawód: technik programista. Przez cztery lata szkoła stała się bardzo popularna wśród absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Liczba chętnych do szkoły systematycznie przekracza ilość wolnych miejsc.

Stan organizacyjny i działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły

Obecnie w szkole uczy się 540 uczniów w 21 oddziałach, w klasach technikum czteroletniego i pięcioletniego. Technikum zatrudnia 38 nauczycieli na pełnych etatach oraz 30 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Pensum nauczycielskie oraz wynagrodzenie określa się w oparciu o przepisy obowiązujące w szkołach publicznych. Ma to na celu pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych. Szkoła realizuje zgodnie z ustawą – Prawo Oświatowe uprawnienia szkoły publicznej. Kształcimy zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi w danym zawodzie. Zapewniamy odpowiednią liczbę godzin z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Językiem obcym wiodącym jest język angielski, drugi język uczniowie wybierają spośród: języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka włoskiego. Nauka języków, przedmiotów zawodowych praktycznych i wychowania fizycznego odbywają się w grupach. W szkole kształci się 12 uczniów niepełnosprawnych z chorobą Aspergera, autyzmem, afazją i niepełnosprawnością ruchową. Dla tych uczniów zatrudniamy 3 nauczycieli wspomagających. Uczniowie ci część lekcji mają indywidualnie z nauczycielami.

Zajęcia dodatkowe w szkole: szkolny klub filmowy, koło informatyczne, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i języków obcych, zajęcia wokalne i szkolna orkiestra. Uczniowie szkoły biorą udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, konkursach i olimpiadach, osiągając liczne sukcesy. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas trzecich po raz pierwszy zdawali egzaminy zawodowe organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, w dwóch zawodach osiągnęli 100% zdawalności, w trzecim 80% zdawalności. W br. szkolnym odbędą się pierwsze egzaminy maturalne uczniów klas czwartych. Prowadząc działalność wychowawczą kierujemy się wartościami chrześcijańskimi. Wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii, chętnie biorą udział w mszach św. orgaznizowanych w kaplicy szkolnej. Prowadzimy działalność w zakresie profilaktyki uzależnień. W szkole młodzież ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach z różnymi specjalistami oraz ciekawymi ludźmi. Dla 50 uczniów szkoła prowadzi internat, są to uczniowie mieszkający w znacznej odległości od szkoły, a chcący się w niej kształcić, głównie na kierunku technik technologii drewna – wiele dużych zakładów meblowych znajduje się w okolicach Ostrzeszowa i Kępna. Wszystkie zawody, w których kształci Technikum są poszukiwane na lokalnym i krajowym rynku pracy.
Szkoła zatrudnia na 2 etatach administracyjnych 3 pracowników oraz 5 pracowników obsługi.

Współpraca Technikum z Diecezją Kaliska jako organem prowadzącym

Diecezja sprawuje nadzór organizacyjno-finansowy nad szkołą.
Szkoła zajmuje obecnie budynek po dawnym Centrum Józefologicznym a także dwie sale w budynku seminaryjnym, w części wykładowej. Poza tym jedną trzecią bursy alumnackiej wraz z piwnicami – przeznaczone na internat szkolny. Wszystkie te pomieszczenia są oddzielone od części seminaryjnej. Wydatki szkoły nie są dotowane ze środków Diecezji. Wynagrodzenia pracowników a także wydatki na sprawy bieżące pokrywane są z dotacji Ministra Edukacji przesyłane przez MEiN za pośrednictwem Urzędu Miasta Kalisza. Środki na wydatki, których szkoła nie może pokryć z dotacji, szkoła pozyskuje we własnym zakresie. Szkoła będzie korzystała z mediów seminaryjnych do czasu aż zostanie oddana do użytku sala gimnastyczna, w której zaprojektowana jest nowa kotłownia oraz nowe przyłącza wody i prądu. Wtedy istniejące budynki szkoły będą posiadały własne przyłącze. W ramach opłat za media placówki płaciła 5 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast od stycznia 2021r. Ksiądz Ekonom podniósł tę stawkę o 100% i wynosi ona aktualnie 10 tysięcy złotych. Dodatkowo technikum spłaca długi kosztów wyposażenia nowo oddanego skrzydła szkoły. We wrześniu 2020r. Diecezja wybudowała dodatkowy segment szkoły, który stanowi łącznik między starą częścią szkoły a salą gimnastyczną. Nie starczyło pieniędzy na wyposażenie sal lekcyjnych w meble i pomoce dydaktyczne, zagospodarowanie terenu a także infrastrukturę medialną. Szkoła systematycznie spłaca te należności, tylko w ubiegłym roku na ten cel wydała ponad 250 tysięcy złotych ze środków własnych. Mieszkańcy internatu płacą opłatę za pobyt w postaci 300 złotych miesięcznie i środki te są przekazywane Księdzu Ekonomowi.
Dodatkowo szkoła opłaca składki ubezpieczeniowe i społeczne trzem księżom, którzy wykonują obowiązki diecezjalne. Ks. Waldemar Graczyk jest kierownikiem internatu, zwolniony z pełnienia dyżurów ze względu na pracę w seminarium i kurii szkoła zatrudnia go na pełen etat. Ks. Ekonom jest zatrudniony na pół etatu w szkole, aby opłacać mu składki. Ks. Michał Łukaszczyk zatrudniony przez szkołę i w ramach godzin etatowych wykonuje pracę w seminaryjnej bibliotece.
Szkoła zakupiła specjalny program do inwentaryzacji, dzięki któremu spisała cały majątek szkoły, który wynosi obecnie prawie 1,5 miliona złotych. Szkoła dalej inwestuje w wyposażenie, obecnie trwają prace nad kolejną, ósmą, szkolną salą informatyczną.
Szkoła realizuje następujące projekty i działania:
– projekt dotowany z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ze środków unijnych pt. Zawody techniczne – trafny wybór, budżet projektu to 2 miliony złotych, z czego szkoła realizuje 60% i przeznacza na kursy i szkolenia uczniów i nauczycieli oraz doposażenie szkoły,
– jest beneficjentem dwóch projektów Erasmus+, w ramach których w ciągu najbliższych dwóch lat uczniowie wyjadą do Portugalii, Włoch i Hiszpanii. Technikum stara się również o Akredytację Erasmus+, dzięki któremu będzie mogło finansować wyjazdy uczniów przez najbliższe 7 lat.
– Technikum wykonało dokumentację i Diecezja złożyła 5 stycznia br. Ofertę zadania publicznego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na dokończenie inwestycji budowy hali sportowej. Wnioskowany budżet to 5 milionów 700 tysięcy złotych.
– przygotowuje dokumentację techniczną pod budowę stadionu zewnętrznego i po skończeniu planuje złożyć wniosek o sfinansowanie tej inwestycji z programu Sportowa Polska, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na koszty związane z dokumentacją szkoła pozyskuje 1% z przyszkolnego Stowarzyszenia „Józef”.
-Technikum przygotowało również dokumentację potrzebną do termomodernizacji sali gimnastycznej.